Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OGŁOSZENIE dot. najmu lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu.

Data: 01.06.2020 r., godz. 14.30    2341

O G Ł O S Z E N I E
Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa
zaprasza do składania zgłoszeń na rokowania dot. najmu lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu.

Przedmiotem rokowań jest najem lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 17 w budynku
przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu o powierzchni użytkowej 31,33 m2 wraz z przynależną piwnicą K.17 o powierzchni użytkowej 4,59 m2.
Lokal mieści się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1. Wysokość wywoławcza stawki najmu lokalu do przetargu wynosi 500,00 zł (brutto).
2. Miesięczny czynsz najmu płatny do 10 dnia każdego miesiąca za m-c bieżący.
3. Okres najmu: 3 lata.
4. Stawka czynszu nie obejmuje kosztów dostawy mediów oraz innych opłat za lokal.
5. Rokowania odbędą się w dniu 24 czerwca 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59.
6. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 500,00 zł w pieniądzu, w kasie Starostwa Powiatowego w Grójcu lub na rachunek bankowy 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036 w terminie do dnia 19 czerwca 2020r. (decyduje data wpływu na konto Wynajmującego).
7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu w terminie do dnia 19 czerwca 2020r. do godziny 1530.
8. Na kopercie umieszcza się napis: „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH NA NAJEM LOKALU PRZY UL. ORZESZKOWEJ 42/17 W GRÓJCU ”oraz nazwę zgłaszającego.
9. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
• proponowaną stawkę czynszu najmu,
• podanie numeru konta bankowego - w przypadku ewentualnego zwrotu zaliczki,
• podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia,
• kopię dowodu wpłaty zaliczki.
10. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości.
11. Rokowanie można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
12. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w rokowaniach osobom, których zgłoszenia:
• nie odpowiadają warunkom rokowań,
• zostały złożone po wyznaczonym terminie,
• są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
• nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami rokowań powinno zawierać zgłoszenie lub dane te są niekompletne,
• do zgłoszenia nie dołączono kopii dowodu wpłacenia zaliczki.
13. Komisja ustala wybór uczestnika rokowań lub stwierdza, że nie wybiera Najemcy, z zastrzeżeniem iż w przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować ustne rokowania z tymi osobami.
14. Rokowania uważa się za zakończone z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Starostę Grójeckiego.
15. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, którego zgłoszenie zostało wybrane nie podlega zwrotowi i zalicza się ją na poczet czynszu.
16. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uczestnika rokowań, uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane nie zawarł umowy najmu w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu rokowań, zaliczka nie podlega zwrotowi.
17. Zaliczki wpłacone przez uczestników rokowań, których zgłoszenie nie zostało wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 7 dni roboczych, na konta podane przez uczestników rokowań w zgłoszeniach.
18. Starosta Grójecki zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do rokowań bez podania przyczyn.
19. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończenia rokowań bez wybrania najemcy informując o tym uczestników rokowań na piśmie.

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Kurzac - pracownik Starostwa Powiatowego w Grójcu, pok. 9, tel. 48 665 11 53.

Grójec, dnia 29 maja 2020 roku